മടിശ്ശീലയിൽ പൊന്നും വെള്ളിയും ചെമ്പും"
BIBLE | PAGES TOTAL: 517349 | ELAPSED TIME: 0.018ms | MEMORY USAGE: 1.33 MB | POWERED BY FLEXTYPE | MORE EXAMPLES