ആകയാൽ ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ഏറിയ കുരികിലുകളെക്കാളും നിങ്ങൾ വിശേഷതയുള്ളവരല്ലോ."
BIBLE | PAGES TOTAL: 517349 | ELAPSED TIME: 0.015ms | MEMORY USAGE: 1.33 MB | POWERED BY FLEXTYPE | MORE EXAMPLES