ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ ആ പട്ടണത്തെക്കാൾ സൊദോമ്യരുടേയും ഗമോര്യരുടെയും ദേശത്തിന്നു സഹിക്കാവതാകും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു."
BIBLE | PAGES TOTAL: 517349 | ELAPSED TIME: 0.016ms | MEMORY USAGE: 1.33 MB | POWERED BY FLEXTYPE | MORE EXAMPLES