ഏതു പട്ടണത്തിലോ ഗ്രാമത്തിലോ കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ യോഗ്യൻ ആർ എന്നു അന്വേഷിപ്പിൻ; പുറപ്പെടുവോളം അവിടത്തന്നേ പാർപ്പിൻ."
BIBLE | PAGES TOTAL: 517349 | ELAPSED TIME: 0.015ms | MEMORY USAGE: 1.32 MB | POWERED BY FLEXTYPE | MORE EXAMPLES