പുരോഹിതകുലത്തിലെ ആണുങ്ങളൊക്കെയും അതു തിന്നേണം; ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുവെച്ചു അതു തിന്നേണം; അതു അതിവിശുദ്ധം."
BIBLE | PAGES TOTAL: 517349 | ELAPSED TIME: 0.020ms | MEMORY USAGE: 1.33 MB | POWERED BY FLEXTYPE | MORE EXAMPLES