യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു:"
BIBLE | PAGES TOTAL: 517349 | ELAPSED TIME: 0.018ms | MEMORY USAGE: 1.38 MB | POWERED BY FLEXTYPE | MORE EXAMPLES